Многопрофилна болница за активно лечение Рокфелер ЕООД - Петрич

МБАЛ "Рокфелер" ЕООД

Адрес: Гр. Петрич, ул. "Рокфелер" 52

Управител: (0745) 6 97 73

Секретар: (0745) 6 97 39

Факс: (0745) 6 01 06

E-mail: mbal_rokfeler@bolnicapetrich.com